Dưới đây là kích thước và hình dạng phổ thông. Chúng tôi có thể sản xuất hình dạng mới và kích thước mới.

cement tile V 10x20 cm
cement tile U 10x20 cm
cement tile R 10x20 cm
cement tile octagonal
cement tile octagon
cement tile octagon
cement tile lantern
cement tile hexagon 15cm
cement tile hexagon 20cm
cement tile fish scale
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile