Tiêu chuẩn đóng gói gạch bông CTS dựa theo bảng tính sau.

tiêu chuẩn đóng gói sản phẩm gạch bông